ROSKILDE FJORD

SivholmSvanereder på Sivholm.

Sivholm – som ligger inderst i Kattinge Vig – er en lille, lav og landnær holm. Den er næsten dækket af tagrør. I 1954 fandt Freddy Jensen den første yngleforekomst af knopsvane på Ringøen, og kort efter dannedes den første – ret store - koloni på Sivholm. Tidligere havde knopsvanen kun ynglet i søer og moser, men jagtfredningen i 1926 bevirkede, at bestanden voksede så meget, at svanerne begyndte at yngle på øer og holme i de danske fjorde. I 1970’erne ynglede flere par i Katting Sø, hvor de nu ikke mere yngler regelmæssigt. I dag yngler der kun enkelte svanepar på Sivholm. Desuden yngler grågås, blishøne og enkelte andre arter på Sivholm.