ROSKILDE FJORD

Toppet Lappedykker

(Podiceps cristatus).Æggene dækkes med våde plantedele når reden forlades .

Den toppede lappedykker er primært en ferskvandsfugl, men den kan dog også yngle i brakvand, hvis der findes tagrør, hvor den kan placere sin rede. Reden, som placeres blandt de yderste tagrør, som står i vand, består af tagrør og andre vandplanter. Når reden forlades dækker lappedykkeren dem med våde vandplanter.

Fjordens ynglebestand af toppede lappedykkere har været i jævn fremgang de sidste 37 år med maximum under 30 par. I Store Kattinge Sø og Selsø yngler bestande på en halv snes par hvert sted, (Disse er ikke inkluderet i de viste yngletal). Hovedparten af holmenes bestand findes på Skovholmene, men efter retableringen af Store Rørsø på Eskilsø har der også etableret sig en mindre bestand her. Efterårs- og vinterbestandene svinger en del med tal under 1000 om efteråret og 200 om vinteren
Signaturforklaring klik her.


Bestandsudvikling for Toppet Lappedykker


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".