ROSKILDE FJORD

Rovterne

(Hydroprogne caspia).

I 2010 ynglede et par rovterner på Øksneholm. Rovternen er en yderst sjælden ynglefugl i Danmark. Fra 1945 til 2007 har den ikke ynglet i Danmark, men i 2008 ynglede et par på Saltholm, hvor bestanden siden er vokset, samtidig med at den har spredt sig til flere lokaliteter i Østdanmark. I 2010, 2016 og 2017 har et enkelt par ynglet på Øksneholm.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Rovterne


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".