ROSKILDE FJORD

Hvinand

(Bucephala clangula).

Sidst på efteråret og i vintermånederne raster et stort antal hvinænder i fjorden. De kommer fra ynglepladser i Sverige og Finland. Den overvintrende bestand er steget støt siden midten af 90’erne. Hvinanden fouragerer på relativt dybt vand i fjordens bredninger, og er hyppigst i fjordens nordlige del. Om aftenen trækker de til overnatningspladser i mere beskyttede områder som for eksempel i bunden af Roskilde Vig. De starter deres parringsspil, inden de om foråret forlader fjorden. Under spillet kaster hannen på en karakteristisk måde hovedet bagud. I de senere år er hvinanden begyndt at yngle ved nogle af de nordsjællandske søer, hvor de oftest benytter opsatte redekasser. Det er derfor ikke usandsynligt, at den også kan begynde at yngle i skovene langs fjorden.

Bestandsudvikling for Hvinand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".