ROSKILDE FJORD

Jægerspris Nordskov

Strandenge langs Nordskoven.

Nordskoven strækker sig helt fra Jægerspris i syd til sommerhusområderne syd for Kulhuse i nord. Mellem skoven og kysten findes næsten hele vejen brede strandenge med store losystemer. Flere steder er strandengene dog under tilgroning – blandt andet med tagrør - på grund af manglende afgræsning. Fra stranden strækker et stort fladvand sig de fleste steder langt ud i fjorden. Ved lavvande blotlægges store dele af fladvandet som en vadeflade med sandorm, der giver gode fuorageringspladser for vadefugle.

Vadeflade mellem Nordskoven og Frederiksværk Bredning.

Ved Dyrnæs Hage adskiller en meget dyb rende denne fra Ølsted Hage på fjordens østside. Ud for skovens sydlige del ligger Øksneholm.

I 2014 etablerede fjordens andet havørnepar sig i Nordskoven, hvor de fik én unge på vingerne.