ROSKILDE FJORD

Datapræsentation

De vigtigste data, som ligger til grund for beskrivelserne af fjordens natur, er ynglefugletællinger og tællinger af rastende fugle midt i oktober og januar, samt Per Mølgaards floralister fra 1979. I artsbeskrivelserne er der vist bestandsudviklingskurver for yngle-, oktober- og januarfugle, i det omfang de pågældende arter forekommer på de pågældende årstider. Kurverne over ynglefugle viser antal par, mens kurverne for oktober og januar viser antal fugle. Ynglefuglekurverne indeholder data fra 1978 til 2019, mens januarkurverne dækker perioden 1984 til 2004 og oktoberkurverne 1984 til 2002. For de bestandsudviklingskurver, hvor det er statistisk rimeligt (r2 større end 0.3), er der indlagt en regressionslinie, som viser udviklingstendensen. Alle kurver er vist med en X-akse, som går fra 1978 til 2020, hvorved det bliver lettere at sammenligne de forskellige kurver. Desuden er der i artsbeskrivelserne på et kort over fjorden vist, hvor der i undersøgelsesperioden har været yngleforekomster af den pågældende art. Der er anvendt signaturer, som angiver hvor stor en del af fjordens samlede bestand, der har ynglet på lokaliteten. Desuden viser signaturerne udvilkingstendensen i den pågældende koloni.

Der er anvendt følgende signaturer:

En glad smily:
En bestand i fremgang. Det vil sige, at medianværdien af bestandsstørrelsen i perioden 1997-2019 er større end for perioden 1978-1996.

En sur smily:
En bestand i tilbagegang. Det vil sige, at medianværdien af bestandsstørrelsen i perioden 1997-2019 er mindre end for perioden 1978-1996.

En indifferent smily:
En statisk bestand. Det vil sige, at bestandsstørrelsen ikke har ændret sig væsentligt fra 1978 til 2019.

En prik:
En bestand der er så lille, at man ikke kan tale om hverken frem- eller tilbagegang.


Størrelsen af signaturen angiver koloniens størrelse i forhold til fjordens samlede bestand:

En stor smily angiver at medianværdien af holmens bestand i perioden 1978-2019 er større end 10% af medianværdien af fjordens samlede bestand af den pågældende art i samme periode.

En mellemstor smily betyder, at der er mellem 5% og 10%.

En lille smily betyder, at der mellem 2% og 5%.

For arter under 2%. er yngleforekomst blot markeret med en prik.På de tilsvarende kort over planternes udbredelse er forekomsten vist med store, mellemstore og små prikker:

En stor prik betyder dominant.

En mellemstor betyder subdominant.

En lille betyder at arten blot er forekommet på stedet.


Undersøgelserne giver ikke belæg for at vurdere bestandsudviklingen for planterne.De til grund liggende data findes i ”Holmene i Roskilde Fjord” samt årsrapporter til Hovedstadsrådet, amterne og kommunerne. Årsrapporterne kan findes som PDF-filer under Litteratur.

For floralister klik her (PDF-fil)

For ynglefugleskemaer på holme niveau klik her (XLS-fil). Findes ikke som PDF-fil.
For ynglefugleskemaer på fjord-niveau klik her (XLS-fil) eller her (PDF-fil).
For januar tællinger klik her (XLS-fil) eller her (PDF-fil).

For oktobertællinger klik her (XLS-fil) eller her (PDF-fil).