ROSKILDE FJORD

Ægholm

Ægholm ligger i den vestlige del af Roskilde Bredning.

Solnedgang over Ægholm set fra sydøst.

Revet nord for Ægholm er kun oppe ved lavvande.

Fra holmen strækker Ægholm Rev, som kun er synligt ved lavvande, sig mod nord næsten helt ind til Okseholmene, som til trods for deres navn er nogle store strandenge. Mellem revets nordende og Okseholmene findes en lille passage gennem revet, som normalt kun kan benyttes af lokalkendte. Vest for holmen og revet ligger den omkring 1 km2 store Ægholm Flade med vanddybder under 1 meter, mens der på østsiden er dybt vand.

Selv om Ægholm er mindre end en lille parcelgrund, yngler der de fleste år 3-400 par fugle af mange arter. Hættemågerne er de talrigeste, men derudover er der svaner, ederfugle, et enkelt par svartbage, fjord- og havterner samt klyder og strandskader.

På Ægholm Flade vest for Ægholm fælder svanerne deres svingfjer i juli.

Sidst på sommeren samles en stor flok svaner på Ægholm Flade for at fælde deres svingfjer. Ofte er der over tusinde fugle samlet i en tæt flok på fladen, hvor de lever af den tætte vegetation af ålegræs.

Plantelivet på Ægholm er præget af den store mængde gødning, som ynglefuglene tilfører holmen. Især kan der, efter at ynglefuglene har forladt øen, forekomme helt fantastiske bevoksninger af Almindelig Katost


Almindelig Katost udnytter kvælstoffet fra mågernes ekskrementer.