ROSKILDE FJORD

Roskildereje og Hestereje

(Palaemon adspersus), (Crangon crangon).

Både roskilderejen og hesterejen optræder i fjorden i store antal. Roskilderejen, som foretrækker lavt vand med vegetation af ålegræs som levested, dominerer i fjordens sydlige del, hvor der findes nogle af landets tætteste bestande. Hesterejen, som foretrækker mere bar bund, er relativt hyppigere i fjordens nordlige del. Rejerne er – næst efter blåmuslingerne – dem, som har den største betydning for fjordens økosystem, idet de dels æder en lang række mindre dyr og dels selv tjener som føde for større arter. Også fjordens vandkvalitet er påvirket af rejerne, idet de æder store mængder af dyreplankton. Roskilderejen er noget af det lækreste, som vore farvande kan byde på.