ROSKILDE FJORD

Selsø

Til højre Selsø, til venstre Møllekrogen og forrest Skrivernæbbet.

Selsø ligger ved bunden af den lille vig Møllekrogen. Søen er adskilt fra fjorden af en sluse, som åbner ud mod fjorden. Søen er ret lavvandet med små – tildels kunstigt skabte - holme.

Grågæs raster på engene øst for Selsø.

Bredderne består på østsiden af enge, mens resten af søen er omkranset af rørskov. I 1996 blev det lave område nord for søen sat under vand, så reservatet næsten fordobledes.

Selsø set fra vejen vest for søen.

Selsø er en af Sjællands mest spændende fuglelokaliteter. Bortset fra perioder, hvor søen er islagt, er der altid mange fugle af mange forskellige arter, og det er et af de steder, hvor der er chancer for at træffe sjældnere arter. I yngletiden træffes lappedykkere og svømmeænder, men også mange vadefugle yngler her. Tidligere var der også en stor hættemågekoloni, men den har i nogle år – uvist af hvilken grund – været forsvunden. I den nyetablerede nordende opstod der meget kort efter oprettelsen en stor klydekoloni, formodentlig bestående af fugle, som rotter og ræve havde fordrevet fra fjordens holme. Om efteråret træffes store flokke af grågæs og pibeænder, og senere kommer blishøns og troldænder til.

Ved søens sydende findes et fugletårn, hvorfra der er et fremragende udsyn over søen, men også fra parkeringspladsen ved nordenden af den nyetablerede del af søen og fra parkeringspladsen ved Selsø kirke er der fine observationsbetingelser.

Om vinteren ses ofte store flokke af sangsvaner og kanadagæs på markerne rundt om søen.

Syd for søen ligger øst for Møllekrogen Skrivernæbbet, som er en del af Skuldelev Ås formationen.

Der foreligger en lang række fugletællinger fra Selsø, men disse indgår ikke Roskilde Fjord Portalens talmateriale. Du kan finde oplysninger om undersøgelserne på Selsø her.