ROSKILDE FJORD

Almindelig Ryle

(Calidris alpina).


Ryle på vadeflade.

Almindelig ryle er nogle få gange fundet ynglende på Eskilsø, Øksneholm og ved Bolund. Men ellers ses den mest i mindre flokke under forårstrækket. Om efteråret kan den optræde i lidt større flokke på Bløden, Eskilsø og Øksneholm. Antallet er meget svingende, idet den kun gør ophold i fjorden, hvis der på grund af lavvande er åbne vadeflader. Da rylernes ophold i fjorden ofte er kortvarigt, er antallet af ryler, som passerer fjorden under trækket langt større end optællingerne antyder. Forekomsterne om vinteren er stærkt vejrafhængige.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Ryle

Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".