ROSKILDE FJORD

Grågås

(Anser anser).


Gåsetræk ved Risø.

Grågåsens ynglebestand i fjorden er gået kraftigt frem – især i den brakke, sydlige del. Det stemmer overens med en generel fremgang i hele Vesteuropa. De starter æglægningen meget tidligt, og det er ikke helt usædvanligt at se rugende gæs med sne på ryggen. Fra sidst i juli til først i oktober raster et stort antal grågæs i fjorden, inden de trækker mod sydvest til overvintringspladser helt nede i det sydlige Spanien. De kommer fra hele Nordsjælland samt det sydlige Sverige. Deres vigtigste rastepladser er Bløden ved Risø, Selsø og Eskilsø.


Grågæs letter fra mark ved Risø.

Fra disse jagtfrie lokaliteter foretager de fourageringstræk til stubmarker m.v. i fjordens opland – ofte op til 20 km fra rastepladserne. Først i oktober trækker hovedparten bort fra fjorden. I de senere års milde vintre overvintrer et voksende antal grågæs i Danmark, men det afspejler sig ikke i vores tællinger, da vintertællingerne blev indstillet i 2004. Ringmærkninger viser, at vinterkvarteret ligger i det sydvestlige Spanien, men allerede sidst i marts er de tilbage.

Efterårsbestanden er meget svingende fra år til år, men det hænger sammen med, at efterårstællingerne er foretaget lige omkring det tidspunkt, hvor grågæssene er ved at forlade Danmark.


Grågåserede blandt strandmalurt på Ringøen.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for GrågåsUddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".