ROSKILDE FJORD

Knopsvane

(Cygnus olor).

Hun med nyklækkede unger.

Året rundt er knopsvanen en af fjordens mest iøjnefaldende arter.

Koloni på Kølholm.

Tidligere ynglede den ikke i fjorden, men siden 1954, hvor den første koloni blev fundet på Sivholm, har den indtaget samtlige øer og holme som yngleplads. Midt i april anlægger de deres reder, som ofte ligger med 5-10 meters afstand.

Nyklækkede unger.

Først i maj er kuldene udlagt med omkring 5 æg per rede, og først i juni klækkes ungerne .

Ungerne føres ud i fjorden.

Når ungerne er et par dage gamle fører forældrene dem til et territorium ved kysten, hvor de besætter en strækning på omkring en halv kilometer. Her bliver familien til ungerne bliver flyvedygtige. En stor del af kuldene går dog tabt, enten inden ungerne når at komme ud af æggene eller i ungernes første levedage. Over halvdelen af parrene har ikke unger når vi når juli, og under en trediedel af æggene når at blive til unger i juli. Tallene varierer dog kraftigt fra år til år. I 1996 og 2002-2004 blev der næsten ingen unger produceret i fjorden. Umiddelbart efter at ungerne var kommet ud af æggene døde de af ukendte årsager.

Flok af fældende knopsvaner ved Ægholm.

I juli fælder de ikke ynglende svanerne deres svingfjer. I den periode, som varer cirka 5 uger, er de ikke i stand til at flyve. De samles da i store flokke på lavvandede områder med rigelig ålegræs. En af de største fældepladser er Ægholm Flade, hvor der kan være op til 1500 fældende svaner. Disse flokke suppleres med svaner fra de nordsjællandske søer. Ynglefuglene venter med at fælde deres svingfjer til deres unger er ved at blive flyvedygtige i september.

Døende unge i isvinter.

Vintervejret betyder meget for svanernes overlevelse. I isvintre dør næsten samtlige unger og et stort antal voksne, men hvis vinteren er mild er tabene meget mindre.

Spildevandsvåge ved Roskilde Havn.

I isvintre samles mange svaner i havne og våger med åbent vand. For mange mennesker – især børn – er et besøg i havnen en vinterdag med en pose brød en stor oplevelse, hvor man kommer ganske tæt på de imponerende store og smukke fugle.

Isvinter. Bemærk bunken af døde svaner ved huset.

Hvis isvinteren følger efter en længere periode med milde vintre, kan dødeligheden blandt svanerne være meget voldsom, men sådan er nu en gang naturen.


Svaner på isen i Roskilde Havn.

Bestanden af svaner kulminerede først i 90’erne, hvor vinterbestanden var oppe på omkring 7.000, men de senere år er den gået tilbage til omkring 4.000. Det hænger dels sammen med, at søsalat m. fl. er gået tilbage, fordi der på grund af bedre spildevandsrensning er mindre fosfat i vandet, men også den svigtende ungeproduktion har medvirket til bestandens tilbagegang.
Se signaturforklaring her.


Knopsvanekolonien på Elleore har været genstand for en detaljeret overvågning. Se artikel om denne undersøgelse her.

Bestandsudvikling for Knopsvane


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".