ROSKILDE FJORD

Lille Lappedykker

(Podiceps ruficollis).

Eskilsø er den lille lappedykkers eneste ynglested på fjordens øer og holme. Den er fundet både i det lille vandhul ved gården og i Store Rørsø, efter at den blev retableret. Den har dog også ynglet i tagrørene langs kysten i den sydlige del af Borrevejle Vig. I oktober er bestanden også i fremgang, mens den svinger en del i januar, måske fordi de er lettere at observere, når isen i kolde vintre tvinger dem ind i vågerne.Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Lille Lappedykker


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".