ROSKILDE FJORD

Fjordens vejr og klima

Roskilde Fjord ligger i en zone med relativt ringe nedbør i forhold til resten af landet. Dette har en vis betydning for plantesamfundene, mens det er sværere at påvise tilsvarende effekter for fuglelivet.
Klimaforandringerne har primært vist sig på to områder:
  • For det første har vi de senere år haft en del kraftige storme, som har øget errosionen af strandvegetationen (hjulpet af mosegrise og rotter). For visse arter som f. eks. ternerne har overskylning af reder og unger også haft betydning for deres ynglesucces. Også visse plantearter er blevet påvirket negativt af errosionen – som f.eks trandannelgræsset, som ofte benyttes som redeplads af fjordternerne

  • For det andet har vi i flere år haft relativt milde vintre uden langvarigt islæg. Dette har haft en væsentlig betydning for standfugle og vintergæster. Isvintre giver normalt massedød blandt knopsvaner, blishøns og små lappedykkere. De milde vintre har også bevirket, at mange grågæs nu overvintrer i Danmark, i stedet for som tidligere, hvor de oftest trak mod sydvest til Holland og Spanien om vinteren. Overvintringen i Danmark kan dog også tænkes at hænge sammen med det store fødeudbud i form af marker med vinterraps.

  • NB: Da 40 års overvågning i klimamæssig henseende er en ret kort periode, skal man dog være forsigtig med at drage for vidtrækkende konklusioner.