ROSKILDE FJORD

Hyldeholm i Lejre Vig

Bundgarn ud for Hyldeholm’s nordspids.

Hyldeholm var i 70’erne og tidligere en meget fuglerig ø, som domineredes af en hættemågekoloni på omkring 1500 par, men derudover husede hovedparten af fjordens ynglefuglearter.

Hættemåger over kolonien på Hyldeholm.

Mens indsamling af mågeæg endnu var tilladt, blev der årligt indsamlet i tusindvis af hættemågeæg på Hyldeholm. Indsamlingen ophørte d. 25. maj, og oftest lykkedes det fuglene at få et sent kuld unger på vingerne. Ægindsamlingen gav ikke anledning til, at fuglene opgav holmen som yngleplads.

Hyldeholm er imidlertid en af de holme, som har været hårdest ramt af rotter. I foråret 1999 vurderede Miljøministeriets konsulent i rottebekæmpelse bestanden af rotter på Hyldeholm til op imod 200 dyr, men en sådan vurdering er naturligvis meget usikker. Antallet af ynglefugle har på grund af rotterne været meget lavt i de senere år. I 2000 var rotterne endelig nedkæmpede, men erfaringsmæssigt går der en længere årrække fra en forstyrrelse er ophørt til ynglefuglene genindvandrer. Vegetationen er domineret af højt græs, men der findes også store bede af almindelig katost.

Almindelig katost på Hyldeholm.