ROSKILDE FJORD

Lilleø


Lilleø set fra nordvest.

Lilleø er den største af Jyllinge Holme. Mod øst består den af en bakkekam på 8 meters højde, mens den vestlige del er en lav strandeng, som minder om de øvrige holme. Den afgræsses om sommeren af får og gæs. Der har i tidens løb også været køer, heste og geder. Det sidste var absolut ingen succes, da gederne åd alt inklusive fuglereder.

Lilleø har et rigt fugleliv, heriblandt et bredt sortiment af vadefugle samt kolonier af både hav- og fjordterne som dog i de senere år er gået stærkt tilbage. Dværgternen havde i 1999 sin sidste yngleforekomst på Lilleø, og i 2001 forsvandt den helt fra Roskilde Fjord.


Vestsiden af bakken på Lilleø med udsigt mod Eskilsø.

Foruden de plantearter, som også findes på de øvrige af holmene ved Jyllinge, findes en overdrevsvegetation, som vedligeholdes af fårenes græsning, på den høje bakke.

Solnedgang over Lilleø.

Mellem Lilleø og det gamle Jyllinge findes en smal sejlrende, som om vinteren holdes åben af strømmen. I vågen ses ofte et stort antal svømmefugle, og når jagtforeningen fodrer, er her ofte mulighed for at komme meget tæt på fuglene.

I vågen mellem Lilleø og Jyllinge samles mange fugle om vinteren.

Lilleø er ikke omfattet af landgangsforbuddet i fuglenes yngletid af hensyn til pasningen af dyrene, men heldigvis indskrænker færdselen sig stort set til, hvad der er nødvendigt for pasningen.