ROSKILDE FJORD

Sølvmåge

(Larus argentatus).


Sølvmåge.

Sølvmågen er en af de ynglefugle, som har været i konstant fremgang i fjorden de sidste 40 år, hvor bestanden er firedoblet. Den har sine største kolonier på Øksneholm, Elleore og Langholm i Lejre Vig. Også på Eskilsø har der været en stor koloni, men siden 1996 har rævene forjaget dem herfra sammen med øens øvrige ynglefugle. En lang række af de øvrige holme har også kolonier af vekslende størrelse. Væksten i sølvmågebestanden er nok en del af forklaringen på tilbagegangen for terner, hættemåger m.fl., da sølvmågen ofte æder andre arters æg og unger.


Sølvmågeunge.

Sølvmågen optræder i fjorden hele året rundt. I sommerhalvåret ses den ofte omkring fiskernes både, når de tømmer deres garn for skidtfisk. Tidligere fouragerede den hyppigt på åbne lossepladser, men de er efterhånden alle lukkede. Det var forventet, at lukningen af lossepladserne ville medføre en tilbagegang i sølvmågebestanden, men det er ikke sket. Om vinteren holder den ofte til i havnene, hvor der bliver fodret. Efterårs- og vinterbestandene svinger en del fra år til år med tal under 2500. Ringmærkninger viser, at en stor del af dem trækker til de nordtyske østersøhavne om vinteren.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Sølvmåge


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".