ROSKILDE FJORD

Vibe

(Vanellus vanellus).


Vibe i flugt.

Viben er, som overalt i det danske landskab, også i kraftig tilbagegang i Roskilde Fjord. Årsagen ligger uden tvivl i omlægningen i landbruget, som giver færre våde græssede arealer, og hvor de effektive landbrugsmaskiner ofte ødelægger rederne.


Vibe.

Også omlægningen til vinterafgrøder, som giver færre kornmarker med lav vegetation i vibernes yngletid, er medvirkende årsag til tilbagegangen. Eskilsø er fjordens vigtigste yngleplads for viber, men her har rævene siden 1996 forjaget dem, hvilket har smittet af på fjordens samlede bestand. Om efteråret raster en del viber på holmene under deres træk til Kanalegnene. Blandt andet kan man på Svaleø i september se flokke på over 1.000 viber, men også Eskilsø og andre øer kan huse store flokke. I vintertællingerne optræder viben yderst sjældent.
Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Vibe


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".