ROSKILDE FJORD

Gravand

(Tadorna tadorna).

Gravanden yngler på de fleste af fjordens holme – men langt fra regelmæssigt. Desuden udruges en del kuld uden for holmene. Forældrene kan føre sådanne kuld ud til fjorden fra redesteder langt inde i land. Optællingen af ynglende gravænder er ret usikker, og ynglefuglebestandsudviklingskurven for ynglefuglene må derfor tages med stort forbehold, men der er dog næppe tvivl om, at ynglebestanden er i tilbagegang. I oktober er antallet voksende med antal under 100 mens de i januar er kraftigt svingende fra år til år med antal under 700.

Se signaturforklaring her.


Bestandsudvikling for Gravand


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".