ROSKILDE FJORD

Bolund

Bolund set fra vest.

Langs fjordens østside ligger en stribe af klinter med lavninger imellem, startende fra nord med Jyllinge Klinten, Agernakke, Bolund, Risø, Høje Klint og Veddelev Klint.

Den mest markante af disse er Bolund – en skarpt markeret morænebakke, som med en smal tange er forbundet med strandengene nord for Risø. Fra toppen af Bolund har man et flot udsyn over det meste af Roskilde Bredning. Mod syd kigger Elleore frem bag Risø klinten. Længere mod vest ses Bognæs skovene med skarvkolonien på Askehoved. Stik mod vest ses Gershøj med Ægholm i forgrunden og mod nordvest ses Østskoven, Skovrenden og Eskilsø. Mod nord ses Jyllinge marina med Blak i forgrunden. Fra Bolund er der gode muligheder for at iagttage fjordens fugle året rundt. Vælg en ikke for blæsende dag og medbring en kraftig kikkert – eventuelt et teleskop. De fleste arter kan iagttages uden at genere dem. Undgå dog at medtage løse hunde og hold god afstand til digesvalekolonien i yngletiden.

Nogle år – men langt fra alle – er der en koloni af digesvaler på Bolund. De små, elegante, brunlige svaler graver deres redehuller ind i klinten lige under muldlaget, og kan let iagttages på passende afstand fra strandbredden.

Fjord- og havterner kan i forsommeren iagttages fra Bolund, når de fanger deres byttedyr ved at styrtdykke i vandet, men de er svære at skelne i flugten. Begge arter yngler blandt andet på Ægholm, som kan ses mod vest.

Fjordens fire mågearter er der også mulighed for at se herfra. Der findes en hættemågekoloni lige syd for på Svaleøen ved Risø, stormmågen yngler på Blak, som kan skimtes mod nord, mens sølvmågen og svartbagen begge yngler på Elleore, som lige netop kan ses bag Risø pynten. Alle fire arter fouragerer omkring Bolund. Hættemåger og stormmåger fouragerer mest på land, mens sølvmåger og svartbage oftest ses på vandet. Når fiskerne tømmer deres ruser, flokkes de store måger om bådene. Fjordens sidste mågeart - sildemågen – ses normalt ikke ved Bolund. Om vinteren trækker hovedparten af stormmågerne til egnene omkring Den engelske Kanal. Fra august til oktober raster i tusindvis af grågæs i den lille vig Bløden ved Risø. Herfra trækker de i store kileformationer ud på stubmarkerne for at æde. Trækkene ses mest om morgenen og aftenen, men kan forekomme hele døgnet. Man kan også tit se gæssene græsse på omegnens marker. Om vinteren trækker grågæssene til Sydspanien, hvorfra de vender tilbage til ynglepladserne på Sjælland og i Skåne sidst i marts.

Knopsvanen er fjordens karakterfugl, som kan ses fra Bolund året rundt. Først i juni, når ungerne er nogle få dage gamle, besætter hvert forældrepar et område langs kysten, hvor de bliver til ungerne kan flyve i september. Fra Bolund kan ofte ses adskillige kuld. I juli-august samles de ikke ynglende svaner i store flokke for at fælde deres svingfjer. På Sælklemmerne nordvest for Bolund og langs Eskilsøs sydkyst ses ofte 500-1000 fældende knopvaner.

Mod sydvest, lidt vest for Elleore ses Askehoved på Bognæs. Her findes en blandet hejre- og skarvkoloni. Skarverne fouragerer over hele fjorden fra tidligt om foråret til sent om efteråret. De ses ofte siddende på bundgarnspæle. Om vinteren er de fleste i Mellem- og Sydeuropa.

I efteråret og milde vintre raster tusindtallige blishønseflokke i fjorden. Ved østlige vindretninger ses ofte flokke af blishøns omkring Bolund, hvor de æder både planter og bunddyr, som de dykker efter på forholdsvist lavt vand.

Om foråret og efteråret passerer et stort antal vadefugle fjorden. Hvis der er lavvande på grund af sydøstenvind, raster de ofte på vadefladerne, men ved højvande står de enten på holmene eller også passerer de fjorden uden stop. De hyppigste arter er viber, hjejler, strandskader og ryler. Klyderne flytter ofte med deres unger fra holmene til strandengene langs kysten, så man kan godt være heldig at se dem ved Bolund.

Om vinteren kommer et stort antal russiske og skandinaviske fugle til fjorden. Der er gode muligheder for at se disse fra Bolund. For eksempel kan man sidst på vinteren se hvinændernes sjove parringsspil, hvor hannerne med nogle nikkende bevægelser gør kur til hunnerne. Sangsvanens sang kan ofte høres fra vågerne i isen, og når fjorden er islagt kan man være heldig at se en havørn, som står på isen ved et svanekadaver omgiver af krager. På strandengen ses om vinteren ofte flokke af de smukke snespurve.

Ud for Bolund findes en parkeringsplads med informationstavle, hvorfra man kan gå over strandengen og tangen ud på Bolund.


Snespurven ses som vintergæst på strandengene.