ROSKILDE FJORD

Fredninger

Der findes en række fredninger, som vedrører fjorden med øer og holme samt de tilstødende landområder.
  • Landgangsforbud på øer og holme i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Dette forbud omfatter dog ikke Lilleø og Hyldeholm ved Skuldelev. På Eskilsø omfatter denne fredning kun færdsel på strandengene, mens man for eksempel godt må besøge kirkeruinen i denne periode.

  • Jagt og forstyrrelsesfrie områder. Denne frednings bestemmelser omfatter blandt andet en begrænsning af motorbådes hastighed til 8 knob i de pågældende områder. Jagtbegrænsningerne er ret komplicerede, og der henvises derfor til Naturstyrelsens web-sider om dette emne.

  • Skovene Bognæs, Boserup og Jægerspris Nordskov er omfattede af landskabsfredninger.

  • Bløden ved Risø er lukket for al færdsel hele året.

  • I havørnenes yngletid (1/2 til 31/7) er færdsel i et område omkring Egehoved på Bognæs forbudt – både til lands og til vands.

  • Fjordens store østersskallebanker er beskyttede mod råstofindvinding.
Denne liste er ikke udtømmende, men indeholder det væsentlige. Generelt overholdes fredningerne - bortset fra hastighedsbegrænsningerne i de forstyrrelsesfrie områder. Speedbådenes overtrædelser af hastighedsbegrænsningerne er ofte meget grove, og det samme gælder vandscootere, som er helt forbudte i fjorden.

Den sydlige del af fjorden til og med Jyllinge Holme indgår i Nationalpark Skjoldungernes Land.

Fredningsstatus

Roskilde Fjord er EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde. Udlægningen af jagt- og forstyrrelsesfrie områder er en konsekvens af fjordens status som EF-fuglebeskyttelsesområde. Et område anses for at være af international betydning for en art, hvis mere end 1% af den nordvesteuropæiske bestand regelmæssigt opholder sig i området. Følgende rastende arter hører til denne kategori: Knopsvane (3.5%), grågås (1.0%), troldand (5.8%), hvinand (1.8%), stor skallesluger (3.2%), blishøne (1.1%) og sangsvane (1.5%).

EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv udpeger følgende arter der forekommer som yngle-, træk- eller rastefugle i Roskilde Fjord som arter, hvis levesteder kræver særlig beskyttelse: Sangsvane, Havørn, Klyde, Fjordterne, Havterne, Dværgterne, Knopsvane, Grågås, Skeand, Troldand, Hvinand, Stor Skallesluger og Blishøne.

Fire af ynglefuglene – Spidsand, Pibeand, Atlingand og Dværgterne – er klassificeret i rødlisten som ”sårbare” eller ”næsten truede”. Af disse yngler de tre første ikke regelmæssigt, mens Dværgternen siden 2001 har været helt forsvundet fra fjorden.

Tilsammen kaldes hele fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet for et Natura-2000 område. Naturstyrelsen har udarbejdet Natura-2000 planer for bevaring af disse områder. For Roskilde Fjord se Basisanalyse, n2000 plan 2016-21 og Roskilde handleplan.