ROSKILDE FJORD

Rotte

(Rattus norvegicus)

Brun rotte fanget i fælde.

I Roskilde Fjord og Isefjorden er rotten nok den største trussel mod de kolonirugende fugle.

Voksne hættemåger dræbt og afgnavet af rotter.

I 1986, hvor de værste rotteangreb fandt sted, blev der fundet 500-1000 ihjelbidte voksne måger og terner, og det skønnes, at omkring 10.000 æg og unger blev ødelagt af rotter. Det er især hættemåger, stormmåger, fjord- og havterner, som det går ud over, og det er kun knopsvaner og sølvmåger, som formår at klare sig mod rotterne.Som det ses af kurven over bestandsudviklingen for samtlige ynglefugle i fjorden, betød rotteangrebene i 1986 næsten en halvering af fjordens samlede ynglefuglebestand – hovedparten var hættemåger. Rotterne er i stand til at svømme ud til de kystnære øer og holme. Vi har et eksempel på, at tre rotter i forsommeren druknede i en åleruse over 100 meter fra land. I fuglenes yngletid udgør disse en væsentlig del af rotternes føde. Men rotten er næsten altædende. Således er de også i stand til at udrydde mosegrisene på holmene.

Om vinteren æder rotterne bl.a. lægekokleare.

I vinterhalvåret klarer de sig med vegetabilsk føde og bunddyr, som de kan få fat i ved lavvande. Det er en imponerende og uhyggelig tilpasningsevne, som rotterne besidder. Hårde vintre er en af de få naturlige ting, som kan reducere rottebestanden, men i dag foretages der i forbindelse med naturovervågningen en intens bekæmpelse af rotterne, og de er stort set udryddede på samtlige de to fjordes øer og holme.

Knopsvanerede foret med hættemågekadavre efterladt af rotterne.

Som et kuriosum kan nævnes, at der i 1989 var så mange afgnavede mågelig på Ringøen, at knopsvanerne benyttede dem som redemateriale . Læs mere om rotten som prædator her (PDF-fil som kræver Acrobat Reader).

NB: Udbredelseskortet for rotten baserer sig ikke på antal ”ynglepar”, men på en klassifikation, hvor 1 betyder lille forekomst, 2 betyder mellemstor forekomst, mens 3 betyder stor forekomst.
Se signaturforklaring her.


Uddybende artsbeskrivelse kan ses på "Fugle og Natur".