ROSKILDE FJORD

Øksneholm

Luftfoto af Øksneholm set fra syd.

Øksneholm er fjordens nordligste holm. Den er græsklædt og benyttes til kreaturgræsning.

Øksneholm afgræsses af kreaturer.

Fuglelivet er dels præget af den forholdsvis marine placering, som bevirker, at flere arter fra Kattegat er indvandret i fjorden via Øksneholm. Det drejer sig om svartbag, sildemåge og ederfugl.

Sildemågen er for få år siden indvandret på Øksneholm.

Dels betyder afgræsningen, at flere vadefugle som klyde, rødben og vibe, har pæne bestande på øen. Bortset fra de typiske ferskvandsarter, kan samtlige fjordens ynglefugle træffes på Øksneholm. Frem til 1981 fandtes der endda en lille splitternekoloni, men den er nu forsvundet.

Om efteråret raster et stort antal gæs, ænder, blishøns og vadefugle på og omkring øen. Siden Øksneholm og farvandet omkring den er blevet jagtfrit, er antallet af rastende fugle vokset væsentligt.

Vegetationen er en typisk strandengs og overdrevs vegetation. Uden for kreaturhegnet findes en smal stribe med strandvegetation af malurt m. fl. Hegnet danner en skarp adskillelse mellem strandvegetationen og den afgræssede del af øen.